Programa EMCORP 2020

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una ajuda per part de LABORA, per a la contractació de persones desocupades per a la realització de treballs consistents en limpieza i manteniment de zones verdes, jardins i instal·lacions esportives i treballs auxiliars de gestió administrativa. El 20 de novembre van ser contractades 2 persones desocupades per aquest Ajuntament a traves del progama EMCORP.

Programa EMERGE 2020

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una ajuda per part de LABORA, per a la contractació de persones desocupades per a la realització d’accions previstes en plans o procediments d’emergències en l’àmbit forestal. El 20 de novembre van ser contractades 5 persones desocupades per aquest Ajuntament a traves del progama EMERGE.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultado beneficiario de una ayuda por parte de LABORA, para la contratación de personas desempleadas para la realización de acciones previstas en planes o procedimientos de emergencias en el ámbito forestal. El 20 de noviembre fueron contratadas 5 personas desempleadas por este Ayuntamiento a traves del progama EMERGE.

Ajudes per a trabajador@s amb reducció de jornada per a conciliació familiar com a conseqüència del COVID-19 – Actualitzada a 14 de maig

concessió d’ajudes als treballadors i treballadores per compte d’altri de la Comunitat Valenciana, que recull el Decret llei 3/2020, de 10 d’abril, per a compensar la disminució d’ingressos derivada d’haver-se acollit a les reduccions de jornada laboral que estableix l’article 6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

Decret 58-2020 ajudes a treballadors reducció de jornada per a conciliació familiar -COVID19

Normativa, tramitació i models

ECONCI 2020. Ajudes extraordinàries urgents a treballadors i treballadores que s’hagen acollit a la reducció de jornada per conciliació