Resolució per a redacció de projectes per al Pla d’Estalvi Energètic Optimitza (PAES OPTIMITZA)

La Exma. Diputació d’Alacant, mitjançant la RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A favor DELS MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT PER A la REDACCIÓ DE PROJECTES, ANUALITAT 2023. Aprovada per acord del ple en sessió extraordinària de 22 de maig de 2023, (B.O.P d’Alacant Núm. 105 de 05/06/2023), ha concedit a M.I. Ajuntament de Beneixama mitjançant subvenció no dinerària  2.500€  per a la redacció dels corresponents projectes objecte de la convocatòria del PLA D’ESTALVI ENERGÈTIC OPTIMITZA.

Els projectes subvencionats seran executats per l’Excma. Diputació d’Alacant i  s’encarregarà de la redacció d’aquests, d’acord amb la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, juntament amb la documentació complementària que els Serveis Tècnics estimen realitzar per a l’adequada tramitació i seran entregats a les entitats locals beneficiàries.

El projectes es destinarà per a la instal·lació de planta solar fotovoltaica en l’Edifici Consistorial i altres actuacions a Beneixama.

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL AMPARO DEL PROGRAMA DE AYUDAS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE FOMENTO DEL BONO CONSUMO EN EL MUNICIPIO DE BENEIXAMA, ANUALIDAD 2023.

La Exma. Diputación de Alicante, mediante la RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE FOMENTO DEL CONSUMO EN SUS MUNICIPIOS: BONOCONSUMO. ANUALIDAD 2023. APROBADA POR ACUERDO DEL PLENO EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 3 DE MAYO DE 2023, (B.O.P de Alicante Nº 85 de 04/05/2023), ha concedido a este M.I. Ayuntamiento de Beneixama, la cantidad que asciende a 43.231€, destinados a la campaña de fomento del consumo del Municipio de Beneixama. Bono-Consumo Beneixama 2023.

A tal fin, las presentes Bases tienen por objeto promover una campaña de apoyo al comercio local e impulsar al consumo en aquellos establecimientos ubicados en el término municipal de Beneixama que cumplan los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

Para ello, se llevará a cabo la creación de un sistema de Bono-Consumo, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico de los pequeños y medianos comercios, a nivel local, que se regirá en función de las siguientes bases:

 

1. CARTEL INFORMATIVO SOBRE LAS BASES DE LA CAMPAÑA BONO-CONSUMO 2023. AYUNTAMIENTO DE BENEIXAMA.

CARTEL BASES BONO-CONSUMO 203

2. BASES REGULADORAS DE LA CAMPAÑA BONO-CONSUMO 2023. AYUNTAMIENTO DE BENEIXAMA.

Bases Ayuntamiento BONO-CONSUMO 2023

3. ANEXOS ADJUNTOS A LAS BASES REGULADORAS DE LA CAMPAÑA BONO-CONSUMO 2023. AYUNTAMIENTO DE BENEIXAMA.

Anexo I y II. Solicitud y declaración responsable del establecimiento

ANEXO III mantenimiento terceros Ayuntamientos

Anexo_IV_modelo_fra_bono_consumo_definitivo

Anexo V_Listado I.A.E bono_consumo_2023. Beneixama

4. CARTEL INFORMATIVO DE LOS DÍAS PARA RECOGER LOS BONO-CONSUMO.

CARTEL INFORMATIVO DE HORARIOS DE RECOGIDA DE BONOS-CONSUMO

5. CARTEL INFORMATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS EN EL BONO-CONSUMO.

CARTEL INFORMATIVO ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS

 

 

Concessió d’ajudes a Beneixama per a la realització d’activitats esportives municipals 2023.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, a l’empara de la Convocatòria del Pla d’ajudes a Municipis per a la realització d’activitats esportives o funcionament d’escoles esportives municipals 2023, per a la realització d’activitats esportives en les instal.lacions Esportives Municipals, durant l’anualitat 2023 per un import de 3.861,08 euros.

 

 

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA AJUDES A AJUNTAMENTS I E.A.T.I.M PER A L’ADQUISICIÓ DE TROFEUS I MEDALLES, ANUALITAT 2023

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a l’empara de la Convocatòria del Pla d’ajudes als Ajuntaments i Entitats EATIM de la província d’Alacant, així com a les Entitats esportives municipals dependents dels mateixos (Patronats, Organismes Autònoms, Fundacions Esportives, etc.) per a la adquisició de trofeus i/o medalles per a les seues activitats de promoció esportiva i desenvolupament de l’esport que es realitzen durant l’any 2023, per un import de 377,27 euros.

 

Resolució Concessió directa per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de subvencions a l’Ajuntament de Beneixama amb el pla local de prevenció d’incendis forestals i gestió forestal durant l’any 2023.

A l’Ajuntament de Beneixama li ha sigut concedida una ajuda per import de 19.586,77 euros, segons RESOLUCIÓ de data 17 de maig de 2023 publicada en el D.O.G.V Núm. 9597 de concessió directa de subvenció, als Ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb el pla local de prevenció d’incendis forestals aprovat per a l’execució del fons estratègic municipal de prevenció d’incendis i gestió forestal durant l’any 2023, publicades en el D.O.G.V.Núm. 9544 de data 01 de març de 2023 per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Resolució concessió de la Convocatòria de subvencions dineràries a favor de municipis per a la redacció d’estudis relacionats amb la sostenibilitat energètica municipal.

A l’Ajuntament de Beneixama li ha sigut concedida una ajuda per import de 6.000 euros , segons RESOLUCIÓ de data 16 de maig de 2023 publicada en el B.O.P.A Núm. 93 de la Convocatòria de subvencions dineràries a favor de municipis per a la redacció d’estudis relacionats amb la sostenibilitat energètica municipal: plans de mobilitat urbana sostenible i estudis per al desenvolupament i implementació de comunitats energètiques locals. Convocatòria anticipada per a l’anualitat 2023 publicades en el B.O.P.A Núm. 241 de data 21 de desembre de 2022 per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, àrea de Medi Ambient, Energia i Residus Sòlids.

Ajuda que té per objecte i finalitat de la creació d’una Comunitat Energètica Local (CEL) estarà constituïda per l’Ajuntament de Beneixama com a promotor i fundador. L’administració local, posarà a disposició ciutadana de la informació necessària del que significa una CEL, de com formar part d’ella, de les activitats principals a realitzar, els avantatges que s’obtenen i respondrà a qualsevol dubte o qüestió relacionada amb el projecte.