PROGRAMA EMERGE 2022

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA) ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Beneixama per un import de 55.324,62 €, programa de subvencions Iniciativa Social, destinada a la contractació de persones desocupades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d’accions previstes en plans o procediments d’emergències en l’àmbit forestal. AVALEM EXPERIÈNCIA (PROGRAMA EMERGEIX 2022).

 

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A MESURES DE CIBERSEGURETAT I MODERNITZACIÓ DELS MUNICIPIS I ELM DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT 2022.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció no dinerària,consistent en la concessió de 7 ordinadors per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, dins de la convocatòria per a mesures de Ciberseguretat Modernització dels municipis locals menors de la Província d’Alacant. Anualitat 2022.

 

Ajudes per a minimitzar l’impacte econòmic que la COVID-19 està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats del municipi de Beneixama.

S’han publicat l’extracte de les bases reguladores “Ajudes per a minimitzar l’impacte econòmic que la COVID-19 està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats del municipi de Beneixama”. El termini de presentació de sol·licitud s’obrirà dilluns que ve 19 de juliol i finalitzara el dia 6 d’agost.

Aquestes ajudes tíenen com a finalitat minimitzar l’impacte econòmic que la COVID-19 està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats, amb domicili fiscal en el municipi de Beneixama, que hagen reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos per què es vaja a sol·licitar l’ajuda (que han d’estar compresos entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021), en almenys el 25% respecte de la mitjana mensual facturada en 2019.

Bases

Nota de premsa: BENEIXAMA SUSPÉN PER SEGON ANY LA CELEBRACIÓ DE LES FESTES PATRONALS DE MOROS I CRISTIANS 2021.

BENEIXAMA SUSPÉN PER SEGON ANY LA CELEBRACIÓ DE LES FESTES PATRONALS DE MOROS I CRISTIANS 2021.
L’acord ha estat adoptat per la Junta Directiva de la Comissió de Festes, de comú acord amb el MI Ajuntament de Beneixama i la Parròquia Sant Joan Baptista.

Comunicat de premsa SUSPENSIÓ FESTES 2021

RESOLUCIÓ PLA D’AJUDES A MUNICIPIS I EATIM PER A l’ADQUISICIÓ DE MATERIAL I EQUIPAMENT ESPORTIU 2021

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per a l’adquisició de material i equipament esportiu.

Resolución plan de ayudas para la adquisición de material y equipamiento deportivo

 

Nota informativa: Sol·licitud d’inscripció per a accedir a la bossa d’habitatges de l’ajuntament.

Sol·licituds d’inscripció per a accedir a la bossa d’habitatges de l’ajuntament.

Preocupats amb el problema d’accés a l’habitatge en el municipi de Beneixama, l’ajuntament posa a disposició dos habitatges de lloguer.

Les persones interessades hauran de formalitzar la seua sol·licitud en el Registre de l’Ajuntament del M.I. Ajuntament de Beneixama fins al dia 28 de juny.

Documentació:

Les proposicions per a prendre part en la licitació es presentaran en un sobre tancat signat, en els quals es farà constar la denominació del sobre i la llegenda «Proposició per a licitar a la contractació de l’arrendament de l’immoble antigues cases dels mestres».

La denominació del sobre és la següent:

Documentació Administrativa i proposició econòmica.

Els documents a incloure en el sobre hauran de ser originals o còpies autenticades, conforme a la Legislació en vigor.

Dins del sobre, s’inclouran els següents documents, així com una relació numerada d’aquests:

1.Documents que acrediten la personalitat jurídica del candidat, i en el seu cas, la representació.
2.Model de declaració de responsable. Declaración responsable. PDF           Word
3.Oferta econòmica.PDF       Oferta-Word
4.Document justificatiu d’estar inscrit en el padró d’habitants del municipi de Beneixama, amb antiguitat mínima de dos anys.
5.Vida Laboral, Contracte de treball i 6 últimes nòmines
6.Llibre de família (en el seu cas).