965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Juntes de Govern Local

La junta de Govern local existeix en tots els municipis amb població superior a 5.000 habitants i en els de menys, quan així ho disposi el seu reglament orgànic o així ho acordi el Ple del seu ajuntament. En Beneixama es va disposar que existís aquest òrgan, que es reuneix cada quinze dies, i s’integra per l’alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquell, donant compte al Ple.

Correspon a la Junta de Govern Local:

  • L’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
  • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

Els tinents d’alcalde substitueixen, per l’ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l’Alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest d’entre els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existeixi, d’entre els regidors.

L’alcalde pot delegar l’exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existeixi, en els tinents d’alcalde, sense perjudici de les delegacions especials que, per a comeses específiques, puga realitzar en favor de qualssevol regidors , encara que no pertanyessin a aquella.