965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Òrgans i entitats

L’organització municipal respon a les següents regles:

L’Alcalde, els Tinents d’Alcalde i el Ple existeixen en tots els ajuntaments.

Existeixen òrgans que tenen per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern Local, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple. Tots els grups polítics integrants de la corporació tenen dret a participar en aquests òrgans, mitjançant la presència de regidors pertanyents als mateixos en proporció al nombre de Regidors que tinguin en el Ple.
La Comissió Especial de Comptes és obligatòria.

Competències de l’Alcalde:

1. L’Alcalde és el President de la Corporació i ostenta les següents atribucions:

A. Dirigir el govern i l’administració municipal.

B. Representar a l’ajuntament.

C. Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en aquesta llei i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s’estableixi en disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.

D. Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.

I. Dictar bàndols.

F. El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, a exclusió de les contemplades en l’article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquelles estiguin previstes al Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no supere el 10 % dels seus recursos ordinaris, excepte les de tresoreria que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives a cada moment no supere el 15 % dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, ordenar pagaments i rendir comptes; tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

G. Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

H. Exercir la prefectura superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l’acomiadament del personal laboral, adonant al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebri. Aquesta atribució s’entendrà sense perjudici del que es disposa en els articles 99.1 i 3 d’aquesta Llei.

I. Exercir la prefectura de la Policia Municipal.

J. Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

K. L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit adonant al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.

L. La iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l’Alcaldia.

M. Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades adonant immediata al Ple.

N. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

O. Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no supere el 10 % dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d’euros incloses les de caràcter plurianual, quan la seva durada no siga superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no supere ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

P. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.

Q. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents suposats:
La de béns immobles, sempre que estigui prevista al pressupost.
La de béns mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic l’alienació del qual no es trobi prevista al pressupost.

R. L’atorgament de les llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.

S. Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament.

T. Les altres que expressament li atribueixin la lleis i aquelles que la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

2. Correspon així mateix a l’Alcalde el nomenament dels Tinents d’Alcalde.

3. L’Alcalde pot delegar l’exercici de les seves atribucions, excepte les de convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidir els empats amb el vot de qualitat, la concertació d’operacions de crèdit, la prefectura superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral, i les enunciades en els paràgrafs a,i, j, k, l i m de l’apartat 1 d’aquest article.
No obstant això, podrà delegar en la Junta de Govern Local l’exercici de les atribucions contemplades en el paràgraf j.

Les dates de reunió del Ple en sessió ordinària estan fixades els últims dijous dels mesos impars: gener, març, maig, juliol, octubre i desembre. Es pot convocar de forma extraordinària, quan ho exigeixi el quòrum necessari, o quan la impossibilitat d’esperar a un ordinari per a la resolució de determinats assumptes siga urgent.