965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Plens Municipals

1. El Ple, està integrat pels nou Regidors electes, és presidit per l’Alcalde.

2. Corresponen, en tot cas, al Ple les següents atribucions:

A. El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

B. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats al fet que es refereix l’article 45; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles entitats i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

C. L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació prevists en la legislació urbanística.

D. L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

I. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

F. L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de *municipalización.

G. L’acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.

H. El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres Administracions públiques.

I. L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.

J. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

K. La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.

L. L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

M. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada del qual, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 % dels recursos ordinaris del Pressupost -excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives a cada moment superi el 15 % dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior- tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

N. Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10 % dels recursos ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, així com els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

O. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos.

P. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a tres milions d’euros, així com les alienacions patrimonials en els següents suposats:

– Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes al Pressupost.
– Quan estant previstes al Pressupost, superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.

Q. Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.

R. Les altres que expressament li confereixin les lleis.

3. Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l’Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que es disposa en la legislació electoral general.

4. El Ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions en l’Alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte les enunciades a l’apartat 2, paràgrafs a, b, c, d, i, f, g, h, i, l i p, i a l’apartat 3 d’aquest article.

Poden consultar-se les actes dels plens municipals a la seu electrònica de l’ajuntament de Beneixama.