RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A FAVOR D’AJUNTAMENTS I ENTITATS LOCALS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT AMB POBLACIÓ INFERIOR A 5.000 HABITANTS, PER A REPARACIONS I CONSERVACIÓ DE CAMINS DE TITULARITAT NO PROVINCIAL. ANUALITAT 2022.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per a reparacions i conservació de camins de titularitat no provincial. Anualitat 2022. Línia 1.- Reparacions simples i sots, per import de 7.491,00 € i Línia 2.- Desbrossaments, per import de 2.494,80 €.

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADQU. LUMINARIAS Y ELEMENTOS MEJORA SEG. VIAL, VÍAS Y CAMINOS RURALES MUNICIPIOS PROV. ALICANTE POBL. INFERIOR 5000 HAB. 2022

Resolución de concesión de Subvenciones A favor del Ayuntamiento de Beneixama para la adquisición de 15 luminarias solares para ser colocadas en los caminos rurales denominados “Camí del Molins”, “Camino de salida a la carretera de Fontanars” por un importe de 17.968,50 € por la Excma. diputación Provincial de Alicante

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA PARA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA REALIZACIÓN DE INVERSIONES EN CAMINOS TITULARIDAD MUNICIPAL A EJECUTAR POR AYUNTAMIENTOS. ANUALIDAD 2022

El Ayuntamiento de Beneixama ha resultado beneficiario de la concesión de una subvención para la realización de inversiones en caminos de titularidad municipal a ejecutar por los ayuntamientos, anualidad 2022. Por la Excma. Diputación provincial de Alicante con un importe de 37.691,64 €.