965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Resolució 2n Període d’ajudes per a reparacions i conservació de camins de titularitat no provincial, anualitat 2023. Línia 3

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de set mil cinc-cents euros per a cadascuna de les actuacions dins de la segona resolució d’ajudes per a la Línia 3 per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A Núm. 212 del 6 de novembre de 2023, d’una subvenció, en referència a la Convocatòria de subvencions a favor d’Ajuntaments i entitats locals de la província d’Alacant amb població inferior a 5.000 habitants, per a reparacions i conservació de camins de titularitat no provincial, anualitat 2023. Corresponents a les Línia 3 , segon període. amb la finalitat de dur a terme l’obertura de camins tallats per incidències metereológicas per a l’estricte restabliment dels serveis viaris de camins, vies agrícoles i interurbanes, entre les quals es troben els camins titularitat dels Ajuntaments.

L’actuació en la Línia 3 es durà a terme per a l’obertura del camí Tintorers i Partida Puntal gràcies al finançament de l’Excma. Diputació d’Alacant.

Enllaç Resolució

Estat actuals dels camins,

Resolució de subvencions a favor de Aytos. de fins a 20000 habitants, per a la realització d’inversions en camins de titularitat mnpal. a executar pels Ajuntaments, 2023.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de quaranta-tres mil nou-cents cinquanta-cinc mil euros amb cinquanta-dos cèntims # 43.955,52 €# segons Annex IV per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A núm. 141 de 24 de juliol de 2023, en referència a la Convocatòria de subvencions a favor d’Ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant de fins a 20.000 habitants, per a la realització d’inversions en camins de titularitat municipal a executar pels Ajuntaments, any 2023.amb la finalitat de fomentar la reparació i millora dels camins i vials de titularitat municipal que es troben en sòl no urbà.

Enllaç Resolució

L’actuació objecte de la subvenció es durà a terme en la “Reparació i millora del camí del *Molinet” de Beneixama gràcies al finançament de l’Excma. Diputació d’Alacant

 

.

Resolució Línia 1 i Línia 2 d’ajudes per a reparacions i conservació de camins de titularitat no provincial, anualitat 2023.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de dos mil quatre-cents noranta-set euros en la Línia 2 i d’onze mil tres-cents trenta-huit euros en la Línia 1 , per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A Núm. 133 del 12 de juliol, d’una subvenció, en referència a la Convocatòria de subvencions a favor d’Ajuntaments i entitats locals de la província d’Alacant amb població inferior a 5.000 habitants, per a reparacions i conservació de camins de titularitat no provincial, anualitat 2023. Corresponents a les Línies 1 i 2, primer període. amb la finalitat de dur a terme plans d’obres i serveis per a la millora de les infraestructures viàries, entre les quals es troben els camins titularitat dels Ajuntaments.

L’actuació en la Línia 1 es durà a terme en el *camí de l”Assut i  en la Línia 2  en els camins Molins, Llimbs, Crespo, Vergelet i Traginers gràcies al finançament de l’Excma. Diputació d’Alacant.

Enllaç resolució

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A FAVOR D’AJUNTAMENTS I ENTITATS LOCALS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT AMB POBLACIÓ INFERIOR A 5.000 HABITANTS, PER A REPARACIONS I CONSERVACIÓ DE CAMINS DE TITULARITAT NO PROVINCIAL. ANUALITAT 2022.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per a reparacions i conservació de camins de titularitat no provincial. Anualitat 2022. Línia 1.- Reparacions simples i sots, per import de 7.491,00 € i Línia 2.- Desbrossaments, per import de 2.494,80 €.

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADQU. LUMINARIAS Y ELEMENTOS MEJORA SEG. VIAL, VÍAS Y CAMINOS RURALES MUNICIPIOS PROV. ALICANTE POBL. INFERIOR 5000 HAB. 2022

Resolución de concesión de Subvenciones A favor del Ayuntamiento de Beneixama para la adquisición de 15 luminarias solares para ser colocadas en los caminos rurales denominados “Camí del Molins”, “Camino de salida a la carretera de Fontanars” por un importe de 17.968,50 € por la Excma. diputación Provincial de Alicante