965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

Sol·licituds d’inscripció per a accedir a la bossa d’habitatges de l’ajuntament.

Preocupats amb el problema d’accés a l’habitatge en el municipi de Beneixama, l’ajuntament posa a disposició dos habitatges de lloguer.

Les persones interessades hauran de formalitzar la seua sol·licitud en el Registre de l’Ajuntament del M.I. Ajuntament de Beneixama fins al dia 28 de juny.

Documentació:

Les proposicions per a prendre part en la licitació es presentaran en un sobre tancat signat, en els quals es farà constar la denominació del sobre i la llegenda «Proposició per a licitar a la contractació de l’arrendament de l’immoble antigues cases dels mestres».

La denominació del sobre és la següent:

Documentació Administrativa i proposició econòmica.

Els documents a incloure en el sobre hauran de ser originals o còpies autenticades, conforme a la Legislació en vigor.

Dins del sobre, s’inclouran els següents documents, així com una relació numerada d’aquests:

1.Documents que acrediten la personalitat jurídica del candidat, i en el seu cas, la representació.
2.Model de declaració de responsable. Declaración responsable. PDF           Word
3.Oferta econòmica.PDF       Oferta-Word
4.Document justificatiu d’estar inscrit en el padró d’habitants del municipi de Beneixama, amb antiguitat mínima de dos anys.
5.Vida Laboral, Contracte de treball i 6 últimes nòmines
6.Llibre de família (en el seu cas).