965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MOBILIARI URBANO (BANCS I PAPERERES) MUNICIPIS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA PROVÍNCIA, 2022

El Sr. Diputat de Medi Ambient, Energia i Residus Sòlids Urbans, mitjançant Decret núm. 2022-3165 de data vint-i-nou de juliol de dos mil vint-i-dos, en virtut de les facultats que li van ser delegades per Resolució de l’Il·lm. Sr. President núm. 2019-2985 de data 26 de juliol de 2019 (BOP núm. 145 d’1 d’agost de 2019), ha adoptat la resolució que  a l’efecte del que es disposa en l’art. 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació a la resolució de la Convocatòria per a la concessió de subvencions no dineràries per al lliurament de mobiliari urbà (bancs i papereres) per als municipis i entitats locals menors de la província, anualitat 2022. L’Ajuntament de Beneixama, ha resultat beneficiari per al lliurament de mobiliari urbà de la Línia de subvenció A, amb la quantitat de 5 Bancs per un import de 2.500 euros, per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.