Ajudes per a minimitzar l’impacte econòmic que la COVID-19 està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats del municipi de Beneixama 2022

S’ha publicat l’extracte de les bases reguladores «Ajudes per a minimitzar l’impacte econòmic que la Covid-19 està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats del municipi de Beneixama». El termini de presentació de sol·licitud serà de 10 dies naturals a partir de l’endemà a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

Aquestes ajudes tenen com a finalitat minimitzar l’impacte econòmic que la COVID-19 està suposant sobre pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats, amb domicili fiscal en el municipi de Beneixama, que hagen reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos per què es vaja a sol·licitar l’ajuda (que han d’estar compresos entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022), haja sigut igual o inferior al *propmedio mensual facturat en els mateixos mesos en 2019.

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE BENEIXAMA PARA MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO QUE EL COVID-19 ESTÁ SUPONIENDO SOBRE PYMES, MICROPYMES, AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES DE SUS MUNICIPIOS PARA LA ANUALIDAD 2022

Resolución de concesión de subvención a favor del Ayuntamiento de Beneixama para minimizar el impacto económico que el COVID-19 está suponiendo sobre pymes, micropymes, autónomos y profesionales de sus municipios para la anualidad 2022. Por un importe de 19.613,00 € por la Excma. Diputación provincial de Alicante.