965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Resolució 2n Període d’ajudes per a reparacions i conservació de camins de titularitat no provincial, anualitat 2023. Línia 3

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de set mil cinc-cents euros per a cadascuna de les actuacions dins de la segona resolució d’ajudes per a la Línia 3 per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A Núm. 212 del 6 de novembre de 2023, d’una subvenció, en referència a la Convocatòria de subvencions a favor d’Ajuntaments i entitats locals de la província d’Alacant amb població inferior a 5.000 habitants, per a reparacions i conservació de camins de titularitat no provincial, anualitat 2023. Corresponents a les Línia 3 , segon període. amb la finalitat de dur a terme l’obertura de camins tallats per incidències metereológicas per a l’estricte restabliment dels serveis viaris de camins, vies agrícoles i interurbanes, entre les quals es troben els camins titularitat dels Ajuntaments.

L’actuació en la Línia 3 es durà a terme per a l’obertura del camí Tintorers i Partida Puntal gràcies al finançament de l’Excma. Diputació d’Alacant.

Enllaç Resolució

Estat actuals dels camins,

LÍNIA 3 DEL PLA D’AJUDES PER A INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES DE PROVEÏMENT I SANEJAMENT: PLA +AIGUA 2022

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de la Subvenció de  Pla + AIGUA 2022 amb un import de 81.331,41 euros, corresponents a la LÍNIA 3, dins de la Convocatòria de Subvencions del pla d’ajudes als municipis i EATIM de la província per a la realització i millora d’infraestructures hidràuliques de proveïment i sanejament, de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant publicada en el B.O.P d’Alacant núm. 147 el 4 d’agost de 2022.

Ajuda destinada a l’execució de la infraestructura hidràulica mitjançant l’obra de “Renovació de la xarxa d’aigua potable i voreres al carrer Ramón y Cajal entre la intersecció dels carrers Sant Vicent i Santiago Ferre”,  per a garantir el servei municipal de proveïment i sanejament.

L’actuació va ser adjudicada a l’empresa GUEROLA TRANSFER, S.L.U.