965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

APROVACIÓ DEL SEGON PERÍODE DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS D’INFRAESTRUCTURES I ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS : PLAN +CERCA 2023

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de 267.280 euros per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el  B.O.P.A Nº241 de 19 de desembre del 2023,  d’una subvenció, en referència a l’aprovació del segon període de la Convocatòria de Subvencions d’Infraestructures i Assistència a Municipis : Plan +CERCA 2023, de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a favor dels municipis de la província, per a Línies d’actuació d’Inversions de l’Àrea de Cooperació.

La finalitat d’aquesta convocatòria és l’assistència i cooperació econòmica i tècnica als municipis de la província d’Alacant, especialment als quals es troben en risc de despoblació i als de menor capacitat econòmica i de gestió, així com assegurar la prestació integral i adequada en la totalitat del territori provincial dels serveis de competència municipal.

L’ajuda anirà destinarà per a la “Millores d’urbanització i pavimentació de la Plaça de La Torre, Carrer Maestro Antonio Porto, Carrer Doctor Juan Bautista Pastor i altres del nucli urbà”.

 

 

 

 

 

Enllaç Resolució

Tot això gràcies a la col·laboració de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

Resolució de subvencions per a adquisició lluminàries i elements per a millora seguretat viària, en vies i camins rurals. 2023

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari d’onze mil nou-cents noranta-un euros amb deu cèntims (11.991,10 €)   per a l’adquisició de 10 lluminàries solars per a ser col·locades en el camí rural denominat “*Camí *dels Molins” en el municipi de Beneixama per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el  B.O.P.A Núm.  171 del 5 de setembre de 2023 , en referència a la Convocatòria de subvencions per a l’adquisició de lluminàries i elements per a la millora de la seguretat viària, en vies i camins rurals per a municipis de la província d’Alacant amb població inferior a 20.000 habitants, anualitat 2023.

Enllaç Resolució

L’objecte de tal subvenció es  destinarà a la col·locació de les lluminàries en el camí dels molins.

 

 

 

 

 

 

Tot això gràcies a la col·laboració de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

Resolució campanya de música d’orquestres i ensembles simfònics, dolçaina i tabal, plectre i pua i corals. 2023.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de quatre mil cinc-cents euros (4.500 €) en la Línia 1 i de cinc-cents euros (500 €) en la Línia 4 per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A Núm. 156 del 14 d’agost de 2023 , en referència a la Convocatòria d’ajudes a Ajuntaments denominada “Campanya de música d’orquestres i ensembles simfònics, dolçaina i tabal, plectre i pua, i corals en municipis de la província d’Alacant. Anualitat 2023, amb la finalitat de dur a terme concerts i actuacions.

Està subvenció obtinguda dins de les Línies 1 i 4 es destinarà per als següents concerts :

  • Orquestra Simfònica de Villena (OSVI) el 23 de setembre de 2023, a partir de les 19.30 hr.

 

 

 

  • Societat Coral de Beneixama el 29 de setembre de 2023, als 19.30 hr.

 

 

 

Enllaç Resolució

Totes dues actuacions tindran lloc a l’Auditori Municipal Pedro Joaquín Francés Sanjuan de Beneixama.

logo diputación provincial de alicante

 

 

Resolució de subvencions a favor de Aytos. de fins a 20000 habitants, per a la realització d’inversions en camins de titularitat mnpal. a executar pels Ajuntaments, 2023.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de quaranta-tres mil nou-cents cinquanta-cinc mil euros amb cinquanta-dos cèntims # 43.955,52 €# segons Annex IV per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A núm. 141 de 24 de juliol de 2023, en referència a la Convocatòria de subvencions a favor d’Ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant de fins a 20.000 habitants, per a la realització d’inversions en camins de titularitat municipal a executar pels Ajuntaments, any 2023.amb la finalitat de fomentar la reparació i millora dels camins i vials de titularitat municipal que es troben en sòl no urbà.

Enllaç Resolució

L’actuació objecte de la subvenció es durà a terme en la “Reparació i millora del camí del *Molinet” de Beneixama gràcies al finançament de l’Excma. Diputació d’Alacant

 

.

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL AMPARO DEL PROGRAMA DE AYUDAS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE FOMENTO DEL BONO CONSUMO EN EL MUNICIPIO DE BENEIXAMA, ANUALIDAD 2023.

La Exma. Diputación de Alicante, mediante la RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE FOMENTO DEL CONSUMO EN SUS MUNICIPIOS: BONOCONSUMO. ANUALIDAD 2023. APROBADA POR ACUERDO DEL PLENO EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 3 DE MAYO DE 2023, (B.O.P de Alicante Nº 85 de 04/05/2023), ha concedido a este M.I. Ayuntamiento de Beneixama, la cantidad que asciende a 43.231€, destinados a la campaña de fomento del consumo del Municipio de Beneixama. Bono-Consumo Beneixama 2023.

A tal fin, las presentes Bases tienen por objeto promover una campaña de apoyo al comercio local e impulsar al consumo en aquellos establecimientos ubicados en el término municipal de Beneixama que cumplan los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

Para ello, se llevará a cabo la creación de un sistema de Bono-Consumo, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico de los pequeños y medianos comercios, a nivel local, que se regirá en función de las siguientes bases:

 

1. CARTEL INFORMATIVO SOBRE LAS BASES DE LA CAMPAÑA BONO-CONSUMO 2023. AYUNTAMIENTO DE BENEIXAMA.

CARTEL BASES BONO-CONSUMO 203

2. BASES REGULADORAS DE LA CAMPAÑA BONO-CONSUMO 2023. AYUNTAMIENTO DE BENEIXAMA.

Bases Ayuntamiento BONO-CONSUMO 2023

3. ANEXOS ADJUNTOS A LAS BASES REGULADORAS DE LA CAMPAÑA BONO-CONSUMO 2023. AYUNTAMIENTO DE BENEIXAMA.

Anexo I y II. Solicitud y declaración responsable del establecimiento

ANEXO III mantenimiento terceros Ayuntamientos

Anexo_IV_modelo_fra_bono_consumo_definitivo

Anexo V_Listado I.A.E bono_consumo_2023. Beneixama

4. CARTEL INFORMATIVO DE LOS DÍAS PARA RECOGER LOS BONO-CONSUMO.

CARTEL INFORMATIVO DE HORARIOS DE RECOGIDA DE BONOS-CONSUMO

5. CARTEL INFORMATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS EN EL BONO-CONSUMO.

CARTEL INFORMATIVO ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS