965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Actes Centenari Comparsa d’Estudiants de Beneixama 2024

El carro dels actes del Centenari de la Comparsa d’Estudiants no es deté, i ja tenim ací un nou i interessantíssim esdeveniment. L’11 de maig, a les 19.30 hores, la companyia gandiana de Teatre Clàssic, el Carro de Verona, representarà en el nostre Maset una sèrie d’Entremesos Clàssics del Segle d’Or. L’entrada serà lliure, i podran assistir a la representació, tant membres de la Comparsa, com persones que no ho siguen. Amb caràcter previ a la representació, concretament a les 18:30 hores, realitzaran una desfilada teatralitzada pels carrers de Beneixama convidant a la ciutadania a assistir a la actuació. Serà molt divertit acompanyar-los en esta espècie de cercavila pels carrers del poble. Us esperem !.

Conveni per a la prestació del Servei de Videoasistencia – Beneixama – Renda 2023

 

Acord de col·laboració entre l’agència estatal d’administració tributària i el Ajuntament de Beneixama per a la prestació de serveis d’assistència tècnica presencial per a la confecció de declaracions de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques per vídeo assistència a ciutadans majors de seixanta-cinc anys. L’Ajuntament cedirà l’espai i l’equip informàtic perquè totes les usuàries i usuaris majors de 65 anys, empadronats a Beneixama, que necessiten realitzar la seua declaració de la renda puguen fer-ho mitjançant vídeo conferencia amb un agent de l’Agència Tributària.

Sol·licitud de cites des del 29 d’abril .Un funcionari de l’Agència Tributària et confeccionarà la declaració per videoasistencia (del 7 de maig a l’1 de juliol).

Telèfon de Contacte: 91 553 0071 de dilluns a divendres de 9 a 19 hores

Enllaç

 

 

 

 

 

 

 

APROVACIÓ DEL SEGON PERÍODE DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS D’INFRAESTRUCTURES I ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS : PLAN +CERCA 2023

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de 267.280 euros per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el  B.O.P.A Nº241 de 19 de desembre del 2023,  d’una subvenció, en referència a l’aprovació del segon període de la Convocatòria de Subvencions d’Infraestructures i Assistència a Municipis : Plan +CERCA 2023, de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a favor dels municipis de la província, per a Línies d’actuació d’Inversions de l’Àrea de Cooperació.

La finalitat d’aquesta convocatòria és l’assistència i cooperació econòmica i tècnica als municipis de la província d’Alacant, especialment als quals es troben en risc de despoblació i als de menor capacitat econòmica i de gestió, així com assegurar la prestació integral i adequada en la totalitat del territori provincial dels serveis de competència municipal.

L’ajuda anirà destinarà per a la “Millores d’urbanització i pavimentació de la Plaça de La Torre, Carrer Maestro Antonio Porto, Carrer Doctor Juan Bautista Pastor i altres del nucli urbà”.

 

 

 

 

 

Enllaç Resolució

Tot això gràcies a la col·laboració de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

Bases del concurs de fotografia Pepe Más 2023.

El Ajuntament de Beneixama ha publicat en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament les bases del concurs de fotografia Pepe Mas 2023. Les obres seran presentades personalment en el Registre General del M.I. Ajuntament de Beneixama, o bé per correu certificat a l’adreça C/ Cardenal Payá, núm. 41, C.P.03460 Beneixama, o al correu electrònic fiestas@beneixama.es des de la publicació d’aquestes bases i fins al 31 de gener de 2024 (inclusivament).

Bases Concurs Fotogàfic Pepe Mas 2023

ANNEX MODEL DECLARACIÓ

AJUDES A PYMES, MICROPYMES, AUTÒNOMS I PROFESSIONALS A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC EN EL CONTEXT INVASIÓ UCRAÏNA PER PART DE RÚSSIA 2023.

Vista la convocatòria publicada en el B.O.P.A Núm. 57 de 22/03/2023 d’Ajudes amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que la crisi està suposant sobre pymes, micropymes, petits empresaris autònoms i professionals en el context de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, de l’Excma. Diputació d’Alacant, anualitat 2023. L’Ajuntament de Beneixama ha estat beneficiari per un import de 43.231 € mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A Núm. 181 de 19/09/2023. Tal ajuda es destinarà íntegrament a tal fi, seguint les Bases reguladores aprovades en sessió ordinària el 08/11/2023 per la Junta de Govern Local, publicades en el tauler d’anuncis i portal de transparència en la nostra seu electrònica ( https://beneixama.sedelectronica.es)

L’objecte de la present convocatòria és actuar de manera immediata, davant les conseqüències provocades per invasió d’Ucraïna per part de Rússia, impulsant l’activitat econòmica en el terme municipal de Beneixama i atorgant liquiditat a les empreses del municipi per a contribuir a facilitar el manteniment de l’activitat i de l’ocupació, com a mesura d’injecció econòmica per a contrarestar els efectes que les Pymes estan sofrint per la pujada indiscriminada dels preus, els costos d’explotació i els tipus d’interès, de manera que es preservi la seva continuïtat una vegada es normalitzi aquesta situació

Podran ser beneficiaris d’aquesta ajuda les pymes, micropymes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats que compleixin els requisits establerts per les Bases Reguladores de la Convocatòria del M.I. Ajuntament de Beneixama.

Certificado JGL_APROBACIÓN BASES IMPACTO ECONÓMICO CRISIS DE UCRANIA EN EMPRESAS,2023

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies naturals, a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (Del 17 al 27 de novembre inclusives)

Publicació en el B.O.P d’Alacant ,  https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2023/11/16_220/2023_009883.pdf

La documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud segons la base vuitena de la convocatòria és la següent:

Annex I_Solicitud
Annex II_Memòria justificativa de despeses efectuades
Annex III_Declaració responsable
Annex IV_Declaracó responsable cumpliment activitat
Annex V_Representació tràmits telemàtics
Annex VI_Manteniment de tercers

Tot això gràcies a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.