965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A FAVOR D’AJUNTAMENTS I ENTITATS LOCALS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT AMB POBLACIÓ INFERIOR A 5.000 HABITANTS, PER A REPARACIONS I CONSERVACIÓ DE CAMINS DE TITULARITAT NO PROVINCIAL. ANUALITAT 2022.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció concedida per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, per a reparacions i conservació de camins de titularitat no provincial. Anualitat 2022. Línia 1.- Reparacions simples i sots, per import de 7.491,00 € i Línia 2.- Desbrossaments, per import de 2.494,80 €.

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS I EE.LL.MM. DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT PER A la REALITZACIÓ D’ACTUACIONS DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SECTORS PRODUCTIUS DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT, ANUALITAT 2022.

L’Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció a favor dels Ajuntaments, per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de desenvolupament econòmic i sectors productius de la Diputació d’Alacant, Anualitat 2022. per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant per un import de 7.000 € corresponents a la Línia 1; 5.000 € corresponents a la Línia 3; i 2.997,50 € corresponents a la Línia 4.

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS I ELM DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT PER A LA REALITZACIÓ DE CAMPANYES DE FOMENT DEL BONOCONSUM EN ELS SEUS MUNICIPIS, ANUALITAT 2022.

El Ayuntamiento de Beneixama ha resultado beneficiario de una subvención a favor de los Ayuntamientos, para la realización de campañas de fomento del bonoconsumo en sus municipios, anualidad 2022. por la Excma. Diputación Provincial de Alicante por un importe de 19.613,00 euros.

RESOLUCIÓ CONCESIÓ DE SUBVENCIÓ A AYUNTAMIENTO/ELM ALACANT MENORS DE 50.000 HAB. REDACCIÓ PLANS I PROJECTES. MEMÒRIES PER A CONVOCATÒRIA DEL PRTR “ESPAÑA PUEDE”.

L’Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció a favor dels Ajuntaments, per a la redacció plans d’acció, agenda urbana, agenda 2030, plans mesures antifrau i projectes i/o memòries per a convocatòria del PRTR “ESPAÑA PUEDE”. Anualitat 2022. per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant per un import de 3.615,48 euros.