965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL I RELACIÓ DEFINITIVA D’APROVATS EN LES PROVES SELECTIVES REALITZADES PER A COBRIR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL DINS DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL M.I. AJUNTAMENT DE BENEIXAMA.

Finalitzades les proves el passat 15 d’abril i publicada la relació d’aprovats per ordre de puntuació sense que els interessats hagen interposat reclamació davant el Tribunal, es proposa el nomenament a favor de:

MARTÍNEZ LÓPEZ, SAMUEL.

En Beneixama, a 23 d’abril de 2019

El Secretari del Tribunal

RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL I RELACIÓ DEFINITIVA D’APROVATS EN LES PROVES SELECTIVES REALITZADES PER A COBRIR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL DINS DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL M.I. AJUNTAMENT DE BENEIXAMA