SUMMA informa:

El període de pagament voluntari de l’Impost sobre  vehicles de tracció mecànica SUMA és fins al 14 de juny.