965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

Conveni d´adhesió de l’ajuntament de Beneixama a la Agència Valenciana de Protecció del Territori.

 

L’objecte d’aquest conveni és establir un mecanisme de col·laboració administrativa entre la Generalitat i el municipi de Beneixama en l’exercici de les competències de disciplina urbanística en sòl no urbanitzable. Pel que a través d’aquest conveni es delega la competència exclusiva en l’Agència en matèria de protecció de la legalitat urbanística, sanció i restauració de la legalitat urbanística, respecte d’infraccions urbanístiques greus o molt greus en sòl no urbanitzable d’aquest municipi.

20210603_Publicación_Bando_Bando adhesió Agènica Valenciana de Protecció del Territori