965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

PROVES FÍSIQUES

 Realitzades les proves de reconeixement mèdic, mesurament d’estatura i proves físiques del procés selectiu, s’obtenen les qualificacions que s’indiquen a continuació:

 MARTINEZ LOPEZ, SAMUEL:        APTE

SAEZ ROSA, ROMAN:                    APTE

 Es convoca els aspirants per a la realització de la tercera prova; consistent  en proves psicotècniques; que es duran a terme el pròxim dia 15 de març en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Beneixama, quedant citats els aspirants a les 9:00 hores en dit lloc.

            Contra este acord, que no esgota la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada, conforme a l’art. 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà d’esta publicació, davant del mateix òrgan que va dictar l’acte que s’impugna o davant del competent per a resoldre-ho. Tot això, sense perjuí que puga exercitar qualsevol altre recurs o acció que estime procedent.

            Lo que es fa públic per a general coneixement.

A Beneixama a 5 de març de 2019.

El Secretari del Tribunal,

ACTA SEGUNDA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL Y DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL