965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR EN EL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL DINS DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL M. I. AJUNTAMENT DE BENEIXAMA.

Realitzada la prova, s’obtenen les qualificacions que es detallen a continuació:

MARTÍNEZ LÓPEZ, SAMUEL: 9,52

SAEZ ROSA, ROMÁN: 4,39

Beneixama, a 12 d’Abril de 2019.

El Secretari del Tribunal.

ACTA CINQUENA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DE LES PROVES SELECTIVES PER A COBRIR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL