965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR EN EL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR EN PROPIETAT  UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL DINS DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL M. I. AJUNTAMENT DE BENEIXAMA.

 

DESENVOLUPAMENT DEL TEMARI

Realitzada la prova de desenvolupament del temari del procés selectiu, s’obtenen les qualificacions que s’indiquen a continuació:

MARTINEZ LOPEZ, SAMUEL:        7

SAEZ ROSA, ROMAN:                     7

Es convoca els aspirants per a la realització de la quinta prova; consistent  en desenvolupament del temari; que es duran a terme el pròxim dia 29 de març en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Beneixama, quedant citats els aspirants a les 9:00 hores en dit lloc.

Contra este acord, que no esgota la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada, conforme a l’art. 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà d’esta publicació, davant del mateix òrgan que va dictar l’acte que s’impugna o davant del competent per a resoldre-ho. Tot això, sense perjuí que puga exercitar qualsevol altre recurs o acció que estime procedent.

Lo que es fa públic per a general coneixement.

A Beneixama a 20 de març de 2019.

El Secretari del Tribunal

ACTA CUARTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL Y DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL