ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR EN EL PROCÉS SELECTIU I RELACIÓ D’APROVATS PER A COBRIR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL DINS DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL M. I. AJUNTAMENT DE BENEIXAMA.

ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR EN EL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR EN PROPIEDAD  UNA PLAZA DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL DENTRO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL M. I. AYUNTAMIENTO DE BENEIXAMA.

Realizadas las dos últimas pruebas, se obtienen las calificaciones que se detallan a continuación:

MARTÍNEZ LÓPEZ, SAMUEL: 7,85

SAEZ ROSA, ROMÁN: 7,75

Terminada la calificación de los aspirantes, la relación de aprobados por orden de puntuación es la siguiente:

MARTÍNEZ LÓPEZ, SAMUEL: 31,70

SAEZ ROSA, ROMÁN: 24,80

En Beneixama, a 15 de Abril de 2019.

El Secretario del Tribunal.

ACTA SEXTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL Y RELACIÓN DE APROBADOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL

ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR EN EL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL DINS DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL M. I. AJUNTAMENT DE BENEIXAMA.

ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR EN EL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL DINS DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL M. I. AJUNTAMENT DE BENEIXAMA.

Realitzada la prova, s’obtenen les qualificacions que es detallen a continuació:

MARTÍNEZ LÓPEZ, SAMUEL: 9,52

SAEZ ROSA, ROMÁN: 4,39

Beneixama, a 12 d’Abril de 2019.

El Secretari del Tribunal.

ACTA CINQUENA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DE LES PROVES SELECTIVES PER A COBRIR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL

Resultat 2ª fase Pressupostos Participatius.

El passat 29 de març va tindre lloc el recompte de vots de la segona fase dels pressupostos participatius, amb els següents resultats:

– Centre de dia: 49 vots

– Inversió en Cultura al llarg de l’any: 2 vots

– Arranjament de la zona del Pouet de Bellod: 2 vots

– Local per a conferències amb capacitat per a unes 100 persones: 2 vots

– Pissarres digitals i projectors per al CEIP Divina Aurora: 8 vots

ACTA RESULTATS SEGONA FASE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR EN EL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL DINS DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL M. I. AJUNTAMENT DE BENEIXAMA.

ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR EN EL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR EN PROPIETAT  UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL DINS DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL M. I. AJUNTAMENT DE BENEIXAMA.

 

DESENVOLUPAMENT DEL TEMARI

Realitzada la prova de desenvolupament del temari del procés selectiu, s’obtenen les qualificacions que s’indiquen a continuació:

MARTINEZ LOPEZ, SAMUEL:        7

SAEZ ROSA, ROMAN:                     7

Es convoca els aspirants per a la realització de la quinta prova; consistent  en desenvolupament del temari; que es duran a terme el pròxim dia 29 de març en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Beneixama, quedant citats els aspirants a les 9:00 hores en dit lloc.

Contra este acord, que no esgota la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada, conforme a l’art. 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà d’esta publicació, davant del mateix òrgan que va dictar l’acte que s’impugna o davant del competent per a resoldre-ho. Tot això, sense perjuí que puga exercitar qualsevol altre recurs o acció que estime procedent.

Lo que es fa públic per a general coneixement.

A Beneixama a 20 de març de 2019.

El Secretari del Tribunal

ACTA CUARTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL Y DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL