Nota informativa: Sol·licitud d’inscripció per a accedir a la bossa d’habitatges de l’ajuntament.

Sol·licituds d’inscripció per a accedir a la bossa d’habitatges de l’ajuntament.

Preocupats amb el problema d’accés a l’habitatge en el municipi de Beneixama, l’ajuntament posa a disposició dos habitatges de lloguer.

Les persones interessades hauran de formalitzar la seua sol·licitud en el Registre de l’Ajuntament del M.I. Ajuntament de Beneixama .

Documentació:

Les proposicions per a prendre part en la licitació es presentaran en un sobre tancat signat, en els quals es farà constar la denominació del sobre i la llegenda «Proposició per a licitar a la contractació de l’arrendament de l’immoble antigues cases dels mestres».

La denominació del sobre és la següent:

Documentació Administrativa i proposició econòmica.

Els documents a incloure en el sobre hauran de ser originals o còpies autenticades, conforme a la Legislació en vigor.

Dins del sobre, s’inclouran els següents documents, així com una relació numerada d’aquests:

1.Documents que acrediten la personalitat jurídica del candidat, i en el seu cas, la representació.
2.Model de declaració de responsable. Declaración responsable. PDF           Word
3.Oferta econòmica.PDF       Oferta-Word
4.Document justificatiu d’estar inscrit en el padró d’habitants del municipi de Beneixama, amb antiguitat mínima de dos anys.
5.Vida Laboral, Contracte de treball i 6 últimes nòmines
6.Llibre de família (en el seu cas).

Ajuntament de Beneixama informa: “Musical Dúo Soirée entre la ópera y la zarzuela”.

AJUNTAMENT DE BENEIXAMA INFORMA.
Des de la Regidoria de Cultura s’informa que el M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari d’una subvenció de l’Excma. Diputació d’Alacant por un importe de 1.094,5 € destinada a el  “Musical Duo Soirée entre l’òpera i la sarsuela”, dins de la Convocatòria de Subvencions a Ajuntaments de la Província d’Alacant, per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques. Anualitat 2021.