965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Resolució de subvencions a Ajuntaments, EATIM i mancomunitats, per a promoció social, equipament i vehicles 2023.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de dos mil huit-cents quaranta-nou euros amb setanta-nou euros (2.849,79 €) i de dos mil vint i set euros amb trenta-quatre cèntims (2.027,34 €) per a la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i l’adquisició d’equipament per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A Núm. 164 del 25 d’agost de 2023 , en referència a la Convocatòria de subvencions dirigides a Ajuntaments de Municipis amb població inferior a 20.000 habitants, a Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi, i a Mancomunitats de la Província d’Alacant, per a la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i a l’adquisició d’equipament i vehicles., anualitat 2023.

Aquesta subvenció anirà dirigida per al “Programa d’acompanyament escolar per a xiquets i xiquetes en situacions de risc social”, “Conciliació de la vida laboral i familiar a través de les escoles de vacances” i a per a l’adquisició de “Cadires de rodes, caminadors i llit articulat”.

Enllaç Resolució

Tot això gràcies a la col·laboració de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

logo diputación provincial de alicante

 

Resolució de subvencions a favor de Aytos. de fins a 20000 habitants, per a la realització d’inversions en camins de titularitat mnpal. a executar pels Ajuntaments, 2023.

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha sigut beneficiari de quaranta-tres mil nou-cents cinquanta-cinc mil euros amb cinquanta-dos cèntims # 43.955,52 €# segons Annex IV per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A núm. 141 de 24 de juliol de 2023, en referència a la Convocatòria de subvencions a favor d’Ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant de fins a 20.000 habitants, per a la realització d’inversions en camins de titularitat municipal a executar pels Ajuntaments, any 2023.amb la finalitat de fomentar la reparació i millora dels camins i vials de titularitat municipal que es troben en sòl no urbà.

Enllaç Resolució

L’actuació objecte de la subvenció es durà a terme en la “Reparació i millora del camí del *Molinet” de Beneixama gràcies al finançament de l’Excma. Diputació d’Alacant

 

.

Resolució per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques 2023.

Resolució de la Convocatòria de Subvencions a favor de l’Ajuntament de Beneixama per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques anualitat 2023,publicada en el B.O.P.A núm. 37 del 22 de febrer de 2023.

Aquesta subvenció obtinguda dins de la Línia 1 es destinarà per al “XIV Festival Beneixama Rock” que comptarà amb una ajuda de 4000 euros, gràcies a la col·laboració de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

Enllaç resolució

 

 

 

Resolució Primer Període Campanya Música i Teatre 2023.

El 30 de Març de 2023 el M.I.Ajuntament de Beneixama va ser beneficiari per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacan mitjançant resolució publicada en el B.O.P.A Núm. 63,  d’una subvenció no monetària en referència a la Convocatòria de subvencions no monetàries als Ajuntaments de la Província “Campanya de Difusió de Música i Teatre, Anualitat 2023 amb la finalitat de realitzar actuacions musicals, teatrals, de cinema, màgia i circ, per un import de 1.900 euros.

La subvenció nomenada s’ha dut a terme en la funció de Teatre Infantil “LA CASETA DE XOCOLATE”.

 

CONCURS XXXVIII EDICIÓ DEL PREMI DE POESIA POETA PASTOR AICART 2023

Concurs Premi Poesia Poeta Pastor Aicart  XXXVIII. Poden participar en el premi Poeta Pastor Aicart totes les persones que ho desitgen, de qualsevol nacionalitat, amb poemes de temàtica lliure. Les obres han de ser inèdites.

BASES DEFINITIVESS DEL XXXVIII PREMI DE POESIA POETA PASTOR AYCART 2023. (valencià)

El passat 18 de novembre en l’Acte de lliurament de premis del XXXVIII CERTAMEN DE POESIA POETA PASTOR AICART” es van donar a conéixer els guanyadors:

Modalitat en castellà: Julián Despaigne Rodríguez.
Modalitat en valencià: Mari Carme Arnau i Orts