Bases ajudes econòmiques a esportistes d’elit de Beneixama 2021

L’objecte de la present convocatòria és la concessió d’ajudes als esportistes d’elit de Beneixama per part de la Regidoria d’Esports del M.I. Ajuntament de Beneixama.

Les persones interessades vindran obligades a presentar les seues sol·licituds, degudament emplenades, en el termini de quinze (15) dies naturals comptats des de l’endemà al de la publicació d’aquestes bases en la pàgina web de l’Ajuntament, Tauler d’anuncis sede electrònica ( http://beneixama.sedelectronica.es ) o fins al primer dia hàbil següent si el termini conclou diumenge, festiu o dia inhàbil.

Les bases integres es poden visualitzar a través del següent enllace Bases ayudas deportistas de élite 2021

Instancia General https://bit.ly/3m0PcmH

Resolució convocatòria de subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars

El M.I. Ajuntament de Beneixana ha resultat beneficiari d’una subvenció per part de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,   per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d’ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2021, per un import de 9.348,53 €.

Resolució de la Convocatòria de subvencions per a la realització d’inversions en camins de titularitat municipal a executar pels Ajuntaments. Any 2021

El M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari per part de l’Excma. Diputació d’Alacant de la següents subvenció, dins de la Convocatòria de subvencions per a la realització d’inversions en camins de titularitat municipal a executar pels Ajuntaments. Any 2021.

Obra per a la reparació i millora del camí “Casa Crespo” de Beneixama per import de 50.838,79 €.