RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL I RELACIÓ DEFINITIVA D’APROVATS EN LES PROVES SELECTIVES REALITZADES PER A COBRIR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL DINS DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL M.I. AJUNTAMENT DE BENEIXAMA.

RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL I RELACIÓ DEFINITIVA D’APROVATS EN LES PROVES SELECTIVES REALITZADES PER A COBRIR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL DINS DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL M.I. AJUNTAMENT DE BENEIXAMA.

Finalitzades les proves el passat 15 d’abril i publicada la relació d’aprovats per ordre de puntuació sense que els interessats hagen interposat reclamació davant el Tribunal, es proposa el nomenament a favor de:

MARTÍNEZ LÓPEZ, SAMUEL.

En Beneixama, a 23 d’abril de 2019

El Secretari del Tribunal

RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL I RELACIÓ DEFINITIVA D’APROVATS EN LES PROVES SELECTIVES REALITZADES PER A COBRIR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL DINS DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL M.I. AJUNTAMENT DE BENEIXAMA

ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR EN EL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL DINS DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL M. I. AJUNTAMENT DE BENEIXAMA.

ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR EN EL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL DINS DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL M. I. AJUNTAMENT DE BENEIXAMA.

Realitzada la prova, s’obtenen les qualificacions que es detallen a continuació:

MARTÍNEZ LÓPEZ, SAMUEL: 9,52

SAEZ ROSA, ROMÁN: 4,39

Beneixama, a 12 d’Abril de 2019.

El Secretari del Tribunal.

ACTA CINQUENA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DE LES PROVES SELECTIVES PER A COBRIR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL