RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL I RELACIÓ DEFINITIVA D’APROVATS EN LES PROVES SELECTIVES REALITZADES PER A COBRIR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL DINS DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL M.I. AJUNTAMENT DE BENEIXAMA.

RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL I RELACIÓ DEFINITIVA D’APROVATS EN LES PROVES SELECTIVES REALITZADES PER A COBRIR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL DINS DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL M.I. AJUNTAMENT DE BENEIXAMA.

Finalitzades les proves el passat 15 d’abril i publicada la relació d’aprovats per ordre de puntuació sense que els interessats hagen interposat reclamació davant el Tribunal, es proposa el nomenament a favor de:

MARTÍNEZ LÓPEZ, SAMUEL.

En Beneixama, a 23 d’abril de 2019

El Secretari del Tribunal

RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL I RELACIÓ DEFINITIVA D’APROVATS EN LES PROVES SELECTIVES REALITZADES PER A COBRIR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL DINS DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL M.I. AJUNTAMENT DE BENEIXAMA

ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR EN EL PROCÉS SELECTIU I RELACIÓ D’APROVATS PER A COBRIR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL DINS DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL M. I. AJUNTAMENT DE BENEIXAMA.

ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR EN EL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR EN PROPIEDAD  UNA PLAZA DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL DENTRO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL M. I. AYUNTAMIENTO DE BENEIXAMA.

Realizadas las dos últimas pruebas, se obtienen las calificaciones que se detallan a continuación:

MARTÍNEZ LÓPEZ, SAMUEL: 7,85

SAEZ ROSA, ROMÁN: 7,75

Terminada la calificación de los aspirantes, la relación de aprobados por orden de puntuación es la siguiente:

MARTÍNEZ LÓPEZ, SAMUEL: 31,70

SAEZ ROSA, ROMÁN: 24,80

En Beneixama, a 15 de Abril de 2019.

El Secretario del Tribunal.

ACTA SEXTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL Y RELACIÓN DE APROBADOS POR ORDEN DE PUNTUACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL