965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es

Resolución Concesión de ayudas para proyectos de inversión para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos con cargo al presupuesto del ejercicio 2023.

El Ayuntamiento de Beneixama ha sido beneficiaria por parte del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), de una subvención que se destinará,  para la mejora , modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos con cargo al presupuesto del ejercicio 2023, por un importe de 37.727,90 euros.

Tal ayuda irá destinada para las actuaciones contempladas dentro del apartado 9 (mejora de zonas verdes), 12 (señalización) y 13 (mejora de saneamiento).

imagen_publi_web

Resolución de concesión de subvención del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).

Dentro de la línea de ayudas para proyectos de inversión para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos, para los ejercicios 2018-2019 convocadas por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), el M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultado beneficiario.

La subvención concedida se destinará al proyecto de mejora en el polígono de Beneixama, dentro del programa de mejoras de las infraestructuras de los parques empresariales.

 

 

Pla Renove calderes Domèstiques 2016

logo ivaceConvocatòria

Ajudes del Pla Renove de Calderes Domèstiques 2016, destinades a la renovació de les calderes de calefacció actuals per altres de condensació en habitatges de la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposarà una reducció del consum energètic i la consegüent reducció de les emissions de CO2 en l’atmosfera.

 

Organisme convocant

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries les persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d’un habitatge situat a la Comunitat Valenciana.

Termini Presentació sol•licituds

Des del 12 de gener 2016, fins el 17 de juny de 2016.

L’adhesió dels instal·ladors i empreses instal·ladores finalitzarà el 31 de maig de 2016

Quantia de l’ajuda

La quantia d’ajuda individual per a cada aparell és la següent:
– Calderes condensació Gas Natural/GLP: 300 euros

L’ajuda de 300 euros per a les calderes, es compon de dos parts:
– L’aportació de l’IVACE serà de 250 euros per caldera substituïda.
– L’aportació de l’empresa instal·ladora que consistirà en un descompte de 50 euros en la factura.

L’aportació de l’IVACE, s’abonarà per mitjà de transferència bancària a la compte indicat en la sol·licitud, una vegada finalitzada la tramitació amb resultat favorable; l’aportació de l’empresa instal·ladora es realitzarà per mitjà de descompte sobre la base imposable de la factura, és a dir, abans d’impostos.

La quantia de l’ajuda per a l’adquisició de l’aparell, no podrà excedir en cap cas del 30 % del cost de la instal·lació (preu de l’equip i muntatge, IVA inclòs), pel qual cosa s’haurà de reduir si és el cas la quantia de l’ajuda fins a l’esmentat límit. En este cas serà l’aportació de l’IVACE, la que es reduirà fins al límit del 30%.

Bases convocatoria

Pàgina Insitut Valencia de la Competitivitat Empresarial

Tràmit del procediment

Ajudes del Pla Renove de Finestres 2016


logo ivaceConvocatòria

Ajudes del Pla Renove de Finestres 2016, destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges de la Comunitat Valenciana i l’adhesió de comerços i empreses instal•ladores

Organisme convocant

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Beneficiaris

Es consideren beneficiaris de les ajudes totes les persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d’un habitatge d’ocupació habitual ubicada a la Comunitat Valenciana.

Termini Presentació sol•licituds

Des del dia 12 de gener 2016, fins el 17 de juny de 2016

Quantia de l’ajuda

La quantia de l’ajuda individual, aportada per l’IVACE, serà com a màxim de 75 €/m2 per a renovacions completes de les finestres o portes-finestra (envidrament, marc i contramarc).
L’aportació del comerç o empresa instal•ladora adherida, consistirà en un descompte en la factura (abans d’aplicar IVA) de 15 €/m2 en el moment de la instal•lació.
La quantia de l’ajuda per a l’adquisició dels diversos elements (envidrament, marc, contramarc i instal•lació), no podrà suposar en cap cas una reducció del preu del mateix superior al 30% del cost de l’envidrament, marc, contramarc i muntatge (IVA inclòs), pel qual s’haurà de reduir si és el cas la quantia de l’ajuda fins el dit límit. Així mateix la quantia d’ajuda màxima serà de 3.000 € per vivenda en què se substituïsquen les finestres.

Bases convocatoria

Pàgina Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

Tràmits

Tràmit del procediment