965 82 21 01 - Carrer Cardenal Payà, 41, 03460 Beneixama info@beneixama.es
Compartir en RRSS

Participants i temàtica.  Poden participar en el Premi Poeta Pastor Aicart totes les persones que ho desitgen, de qualsevol nacionalitat, amb poemes de temàtica lliure. Les obres han de ser inèdites.

Modalitats. Hi ha dues modalitats: castellà i valencià/català.

Característiques. Tindran una extensió de 120 a 240 versos, mecanografiats amb cos 12 punts i interlineat 1,5.  Poden estar escrites a dues columnes per full, i el màxim de fulls serà de 6.

Termini i forma de presentació. El termini es tancarà el dia 30 de juny de 2017. Les obres es poden presentar de les maneres següents:

  • Forma tradicional: Fent arribar 5 còpies del treball en paper i una còpia en suport informàtic a l’adreça de l’Ajuntament de Beneixama (Carrer Cardenal Payà, 41. 03460-Beneixama) abans de les 13.30 hores del 30 de juny. L’obra ha d’anar signada amb un lema o pseudònim, acompanyada d’un sobre tancat dins del qual figurarà la identificació de l’autor: nom i cognoms, adreça postal, adreça electrònica i telèfon. S’acceptaran enviaments postals si la data del mata-segells és, com a molt, el 30 de juny.

 

  • Forma electrònica: Enviant un fitxer pdf a l’adreça electrònica cultura@beneixama.es. L’obra anirà signada amb un lema o pseudònim i s’hi adjuntarà un altre document, que tindrà com a títol el pseudònim, on figurarà la identificació de l’autor: nom, cognoms, adreça postal, adreça electrònica i telèfon. S’acceptaran enviaments fins a les 23.59 hores del 30 de juny.
  • En ambdós formats l’extensió màxima serà de 6 fulls mecanografiats en lletra de cos 12 punts i interlineat 1,5. Poden estar escrits a dues columnes. No s’acceptaran obres que no s’ajusten a aquestes bases.

Premis. S’atorgarà un premi de 500 € i trofeu per a la modalitat poesia en valencià/català i 500 € i trofeu per a la modalitat poesia en castellà.

Publicació. Les obres guardonades seran publicades en la Revista de Festes Beneixama 2018.

Jurat. L’organització designarà un jurat els integrants del qual es coneixeran en el moment de l’entrega dels premis. El jurat podrà declarar desert el premi i estarà facultat per resoldre qualsevol dubte no previst en aquestes bases. El seu veredicte serà inapel·lable.

Lliurament de premis. L’acte de proclamació i lliurament de premis es farà en la gala que tindrà lloc al mes d’octubre, la data i hora de la qual es comunicarà amb suficient antelació. Els guardonats llegiran les obres guanyadores. La seua absència injustificada a l’acte d’entrega de premis originarà la pèrdua dels premis en metàl·lic.

No devolució dels originals. Els originals de les obres presentades a concurs no seran retornats, i seran destruïts per l’organització.

Acceptació de les bases. La participació en el premi de poesia Pastor Aicart pressuposa l’acceptació de les seues bases.

 

Beneixama, 13 de març de 17

 

Participantes y temática. Pueden participar en el premio Poeta Pastor Aicart todas las personas que lo deseen, de cualquier nacionalidad, con poemas de temática libre. Las obras han de ser inéditas.

Modalidades. Hay dos modalidades: castellano y valenciano/catalán.

Características. Las obras tendrán una extensión de 120 a 240 versos, escritos a cuerpo 12 puntos e interlineado 1,5. Pueden estar escritas a dos columnas por página, y el máximo de páginas será de 6.

Plazo y forma de presentación. El plazo de recepción de trabajos se cerrará el día 30 de junio de 2017. Las obras se pueden presentar de las maneras siguientes:

Forma tradicional: Haciendo llegar 5 copias del trabajo en papel y una copia en soporte informático a la dirección del Ayuntamiento de Beneixama (Calle Cardenal Payá, 41. 03460-Beneixama) antes de las 13.30 horas del 30 de junio. La obra irá firmada con un lema o pseudónimo, acompañada de un sobre cerrado dentro del cual figurará la identificación del autor: nombre y apellidos, dirección postal, dirección electrónica y teléfono. Se aceptarán envíos postales si la fecha del matasellos es, como mucho, el 30 de junio.

Forma electrónica: Enviando un fichero pdf a la dirección electrónica cultura@beneixama.es. La obra irá firmada con un lema o pseudónimo y se adjuntará otro documento, que tendrá como título el pseudónimo, en el cual figurará la identificación del autor: nombre, apellidos, dirección postal, dirección electrónica y teléfono. Se aceptarán envíos hasta las 23.59 horas del 30 de junio.

– En ambos formatos la extensión máxima será de 6 hojas mecanografiadas en letra de cuerpo 12 puntos e interlineado 1,5. Pueden estar escritos a dos columnas. No se aceptarán obras que no se ajusten a estas bases.

Premios. Se otorgará un premio de 500 € y trofeo para la modalidad poesía en valenciano/catalán y 500 € y trofeo para la modalidad poesía en castellano.

Publicación. Las obras galardonadas serán publicadas en la Revista de Fiestas Beneixama 2018.

Jurado. La organización designará un jurado los integrantes del cual se conocerán en el momento de la entrega de los premios. El jurado podrá declarar desierto el premio y estará facultado para resolver cualquier duda no prevista en estas bases. Su veredicto será inapelable.

Entrega de premios. El acto de proclamación y entrega de premios se hará en la gala que tendrá lugar en el mes de octubre, la fecha y hora de la cual se comunicará con suficiente antelación. Los galardonados leerán las obras ganadoras. Su ausencia injustificada al acto de entrega de premios provocará la pérdida de los premios en metálico.

No devolución de los originales. Los originales de las obras presentadas a concurso no serán devueltos, y serán destruidos por la organización.

Aceptación de las bases. La participación en el premio de poesía Pastor Aicart presupone la aceptación de sus bases.

 

Beneixama, 13 de marzo de 17