Esta publicat al tabló d’anuncis de l’Ajuntament i a la Seu Electrònica la relació de candidats seleccionats i en condició de reserva.

Share This