Resolución de concesión de subvención por la Excma. Diputación Provincial de Alicante

Dentro de la “Convocatoria de Subvenciones a Ayuntamientos y Entidades de ámbito territorial inferior al municipio de la provincia de Alicante con destino a programas y actividades para la igualdad de oportunidades y prevención de violencia de género. Anualidad 2018.”, la Exma. Diputación Provincial de Alicante conccede al M.I. Ajuntament de Beneixama una subvención de 1.654,98 euros.

Resolución de concesión de subvención por la Excma. Diputación Provincial de Alicante

Dentro de la “Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Allicante, para la realización de actividades culturales, musicales y escénicas, anualidad 2018”, la Excma. Diputación Provincial de Alicante concede al M.I. Ajuntament de Beneixama una subvención de 3.000 euros para la realización del XI Festival Beneixama Rock.

I PLA D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL DE BENEIXAMA

Logo de la Excma. Diputación Provincial de Alicante

Dins la “Convocatòria de subvencions destinades a Ajuntaments de Municipis amb població inferior a 20.000 habitants i Entitats d’Ámbit Territorial Inferior al Municipi de la Província d’Alacant, per a l’elaboració de Plans Municipals d’Accessibilitat Universal”, la Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha resolt cobrir els costos del projecte al 100%.

Últimament, els diferents governs treballen per aconseguir entorns plenament accessibles de tal manera que qualsevol persona amb discapacitat no veja interrompuda la seua vida diaria i la realització de les seues activitats quotidianes.

Els objectius principals d’aquest pla són:

Garantir el dret de totes les persones a accedir al seu lloc de treball, a poder gaudir de l’oci i el turisme, facilitar les gestions de la població en llocs públics amb el que aconseguirem augmentar la reputació del nostre poble i les condicions d’accessibilitat de tots.

Incrementar la qualitat de vida, el confort i la seguretat de les persones amb mobilitat reduïda i els seus acompanyants i familiars.

Establir un programa estructurat en el temps, abordant en primer lloc les actuacions amb més impacte i racionalitzant els recursos dels que disposem.

Subvenció concedida: 3.509,00 euros

Objecte: Redacció del I Pla d’Accessibilitat Universal de Beneixama