RSSCategoría: Destacado

Restabliment de la línia d’autobús Banyeres de Mariola – Villena

Restabliment de la línia d’autobús Banyeres de Mariola – Villena

| 11 abril, 2018

Cartel bus Beneixama

 

 

NOTA INFORMATIVA

RESTABLECIMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSPORTE DE VIAJEROS BANYERES DE MARIOLA-VILLENA A PARTIR DEL PRÓXIMO LUNES 16 DE ABRIL DE 2018.

El M.I. Ajuntament de Beneixama tiene entre sus prioridades prestar un buen servicio público y fomentar la movilidad interurbana de sus ciudadanos, por ello impulsó, en connivencia con el resto de municipios colindantes soicitar a la Generalitat Valenciana, Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Servei Territorial de Transports d’Alacant, el restablecimiento de la línea Banyeres de Mariola-Villena con el fin de ofrecer un transporte adecuado y en un tiempo razonable que mejora la conexión del munipio de Beneixama con el resto de municipios colindantes del interior de la provincia de Alicante.

En este sentido, el restablecimiento de dicha línea de transporte, genera la necesidad de facilitar a los beneixamuts y beneixamudes una conexión de interior inexistente hasta la fecha, puesto que la misma fue suprimida, positilitando de nuevo que aquellos que lo deseen y no dispongan de vehículo propio, puedan desplazarse a las localidades vecinas.

De esta manera, a partir del próximo lunes día 16 de abril se restablecerá el recorrido de la Línea de Transporte de Viajeros Banyeres de Mariola-Villena, como la solución más idónea para dar servicio a las poblaciones demandantes. El itinerario de este servicio a las poblaciones demandantes. El itinerario de este servicio mínimo de transporte interurbano discurre por los municipios de Banyeres de Mariola, Beneixama, Campo de Mirra, La Canyada, Biar y Villena.

Con la finalidad de conseguir la mayor difusión posible en el municpio, en la parada de la C/. Valencia, situada junto a los Museos se protocolizará el restablecimiento oficial de la línea Banyeres de Mariola-Villena el próximo jueves día 12 de abril de 2018, a las 12:00 horas aproximadamente, con la presencia del Director General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, D. Carlos Domingo Soler.

Esta acción vendrá reforzada con la publicación en la página web municipal; www.beneixama.es, en las redes sociales, así como la publicación en el tablón de anuncios y en los establecimientos municipales de los horarios y paradas de cada uno de los itinerarios.

En Beneixama, a 10 de abril de 2018.

Jornada sobre les posibilitats del cultiu de plantes aromàtiques i medicinals

Jornada sobre les posibilitats del cultiu de plantes aromàtiques i medicinals

| 6 abril, 2018

L’economia de Beneixama i la seua comarca s’ha basat en l’agricultura, amb el cultiu de l’olivera, l’ametller i la vinya. No obstant això, tant aquest terme municipal com tota la zona, presenta unes característiques geomorfològiques molt adequades per compatibilitzar aquests usos del territori amb altres pràctiques d’agroturisme, i on estan especialment indicades les pràctiques agroforestals entorn del cultiu de plantes aromàtiques i medicinals. L’harmonització entre la conservació i l’aprofitament sostenible dels seus recursos naturals, en una comarca que supera els 50.000 habitants i molt propera a destinacions turístiques molt importants, requereix una planificació estratègica pausada, que aposte per un model econòmic verd, en un context amenaçat per la sequera i el canvi climàtic.

El dia 20 d’abril, divendres, tindrà lloc a Beneixama una jornada organitzada per L’Associació de Municipis Forestals Valencians (AMUFOR) on es parlarà de les possiblitats que per al desenvolupament rural ofereix el monte, i més concretament l’aprofitament i cultiu de les plantes aromàtiques i medicinals.

Contarem amb la participació, entre d’altres, del professor José Vicente Oliver, expert en gestió forestal, de Fernando Pradells, gerent d’AMUFOR i de Fidel Pascual, expert en plantes aromàtiques i director de qualitat de Herbes del Molí Coop. V.

A l’endemà farem una eixida al monte per gaudir “in situ” de la seua riquesa botànica.

L’assistència a la jornada és gratuïta, però és convenient inscriure’s previament amb un correu a adl@beneixama.es o a amuforcv@gmail.com

programa definitiu AMUFOR 20 abril VAL

programa definitivo AMUFOR 20 abril CAST

Primer concurs de curts de sensibilització ambiental MÀGIA POTÀGIA!

Primer concurs de curts de sensibilització ambiental MÀGIA POTÀGIA!

| 5 abril, 2018

Descarrègat les bases:

Primer concurs de curts de sensibilització ambiental

Primer concurso de cortos de sensibilización ambiental

Programació d’activitats mes d’abril

Programació d’activitats mes d’abril

| 4 abril, 2018

Programació d’activitats mes d’abril

Aprobación definitiva del Plan Provincial a las Obras y Servicios de Competencia Municipal y de Mejora de Red Viaria Provincial, anualidad 2018

Aprobación definitiva del Plan Provincial a las Obras y Servicios de Competencia Municipal y de Mejora de Red Viaria Provincial, anualidad 2018

| 4 abril, 2018

Dentro del Plan Provincial a las Obras y Servicios de Competencia Municipal y de Mejora de Red Viaria Provincial, anualidad 2018, convocada por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, el Ayuntamiento de Beneixama ha resultado beneficiario de una subvención por un importe de 273.305,48 € que se destinarán a la pavimentación de varias calles.

 

Beca Municipal de Deportes

Beca Municipal de Deportes

| 26 marzo, 2018

NOTA INFORMATIVA

Se pone en general conocimiento que, para la presente anualidad 2018, el Ayuntamiento de Beneixama ha incluido en los presupuestos municipales una aplicación presupuestaria para la concesión de Becas a deportistas de élite de la localidad, cuya finalidad será la de coadyuvar a sufragar los posibles gastos de desplazamientos y otros que se le originen al deportista con motivo de la participación en competiciones tanto nacionales como internacionales.

En la actualidad estamos confeccionando las Bases reguladoras de dichas becas y tan pronto sean aprobadas serán debidamente publicadas.

Es por ello que los deportistas de estas características, deberán guardarse los justificantes de los gastos ocasionados en las posibles competiciones en las que participen durante la presente anualidad, para presentarlos en caso de resultar beneficiarios de alguna de estas Becas.

En Beneixama, a 26 de marzo de 2017.

Francisco José Castelló Sirera.

Concejal de Deportes.

Nota Informativa - Beca esportiva municipal

Manifest amb motiu del 8 de març de 2018

Manifest amb motiu del 8 de març de 2018

| 8 marzo, 2018

MANIFEST AMB MOTIU DEL DIA 8 DE MARÇ DE 2018

Per “Treballs i salaris dignes: som ciutadanes”.

En el dia 8 de març, manifestem un any més el nostre compromís amb les dones, amb la defensa dels seus drets i amb les polítiques d’igualtat com a instrument per avançar cap a una societat, en la qual les dones siguen propietàries i exercisquen des de la seua llibertat el protagonisme de les seues pròpies vides.

No pot hi haver una societat veritablement democràtica si no som capaços d’eliminar els comportaments i actituds masclistes que atempten contra més de la meitat de la població.

Una societat lliure de masclisme és el nostre objectiu.

Per això, amb motiu de la commemoració del 8 de març, novament ens posicionem per a un veritable canvi social que supose una profunda transformació estructural en la qual les dones siguen protagonistes i co-participen de tot.

En l’àmbit laboral, les diferents situacions de discriminació que tenen les dones en l’accés a l’ocupació, la promoció laboral, la bretxa salarial al costat de la precarietat i la temporalitat, entre altres qüestions, conformen la columna vertebral de la desigualtat laboral de les dones.

En aquest sentit, ens sumem a les accions marcades pels dos sindicats majoritaris (UGT i CC. OO.), recolzant la proposta d’ATUR LABORAL DE DUES HORES EN LA JORNADA DEL DIA 8 DE MARÇ, com una mesura de conscienciació i reivindicació davant la situació generalitzada de desigualtat laboral que tenen les dones, i de totes les desigualtats que afecten la condició de ser dona al nostre país.

Perquè les dones han patit i segueixen patint en major mesura les conseqüències de la crisi.

Perquè les dones guanyen de mitja a l’any prop de 6 punts menys que els homes.

Perquè la taxa d’activitat de les dones és aproximadament 10 punts menor que la dels homes.
Perquè la taxa d’atur de les dones està 4 punts per sobre de la dels homes.

Perquè el treball a temps parcial en les dones representa aproximadament un terç més que el dels homes.

Perquè la bretxa salarial se situa de mitjana en un 23% en detriment del salari de les dones.

Perquè les pensions de les dones són de menor quantia que les dels homes.

Per totes aquestes raons i en definitiva perquè, malgrat els avanços en polítiques d’igualtat, encara persisteixen greus discriminacions de gènere i estereotips de caràcter sexista que impedeixen a les dones participar en igualtat de condicions.

Perquè no podrà hi haver progrés social si no es reconeix el talent i la capacitat de les dones en els diferents àmbits de la societat, així com la seua contribució al desenvolupament econòmic i social del nostre país. Per això, és urgent abordar per Llei mesures per erradicar les discriminacions històriques que han condicionat i condicionen la vida de les dones, especialment en tot el relatiu a l’ocupació i la vida laboral.

El compromís avui està amb les dones. El 8 de Març, no pot ser simplement una data més de commemoració d’un Dia Internacional, és una data històrica i clau en la lluita del feminisme. Per a milions de dones al món aquesta data és, abans de res una jornada de lluita, de sensibilització i conscienciació davant el conjunt de la societat del camí que encara hem de recórrer per aconseguir la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

Beneixama, 8 de març de 2018.

Premi de poesia Poeta Pastor Aicart 2018

| 7 marzo, 2018

Ja s’han publicat les bases del XXXIII premi de poesia Poeta Pastor 2018. Podeu consultar-les a la web www.pastoraicart.org

Bases del XXXIII premi de poesia Poeta Pastor Aicart 2018

PROGRAMA AVALEM JOVES PLUS

PROGRAMA AVALEM JOVES PLUS

| 27 febrero, 2018

Contrataciones EMCUJU: 2

Contrataciones EMPUJU: 1

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓN

Programa de Fomento de Ocupación para la contratación de personas jóvenes cualificadas por entidades locales, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Subvención obtenida: 35.714,40 €

Número de contratos: 2

Duración del contrato: desde el día 25 de julio de 2017 al 24 de julio de 2018.

Tipo de contrato: Contrato en prácticas.

Ocupaciones contratadas y tareas a realizar:

Grado en Ciencias Empresariales y Grado en Administración y Dirección de Empresas

  • Realización de trabajos técnico administrativos que comportan especial complejidad o que requieran una especial adaptación de métodos.
  • Registro y apertura de expedientes dentro del modelo de gestión, conforme a los procesos establecidos.
  • Apertura, seguimiento y cierre de expedientes administrativos en materia de subvenciones.
  • Colaboración y apoyo en la preparación y realización de tareas  en el ámbito de secretaria.

PROGRAMA EMPUJU-DESCRIPCIÓN

Programa de Fomento de Ocupación para la contratación de personas jóvenes por entidades locales, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Subvención obtenida: 15.207,24 €

Número de contratos: 1

Duración del contrato: desde el día 1 de agosto de 2017, hasta el día 31 de julio de 2018

Tipo de contrato: Contrato ppor obra o servicio

Ocupaciones y tareas a realizar:

Peón : 1 persona

  • Limpieza y mantenimiento de vía pública
  • Limpieza y mantenimiento de zonas verdes y jardines
  • Limpieza y mantenimiento edificios.

Ayuda cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Unión Europea

Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea.

  • http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=es

UAFSE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social

  • http://www.empleo.gob.es/uafse

 

 

 

 

Exposició del concurs de  Dibuixos Infantils “Mig Any Fester”

Exposició del concurs de Dibuixos Infantils “Mig Any Fester”

| 7 febrero, 2018

Inauguració de l’exposició, dissabte 24 de febrer en les Antigues Escoles.