Manifest del 8 de març, Dia Internacional de la Dona.

8 DE MARÇ

EL TEMPS DE LES DONES, AVANÇ SENSE RECULADA.

En el Dia Internacional de les Dones, 8 de març, apostem fermament per la defensa dels drets, la llibertat i la seguretat de les dones. I en les polítiques d’igualtat com a instrument per a millorar no solament les vides de les dones, sinó de tota la ciutadania. Perquè quan avancen les dones, avança la societat i per tant la democràcia.

Estem compromesos amb aquest canvi social. No podrà haver-hi vertadera transformació si no es compta de manera essencial amb les dones, amb la seua participació i la seua contribució. Per això, i amb la igualtat com a pilar, alcem la nostra veu contra tot comportament masclista, sense tolerar ni una sola reculada ja que els drets de les dones no es negocien.

Les dones pateixen discriminació en tots els àmbits, però és en el laboral on es produeix una de les majors desigualtats que viuen les dones. Perquè sense independència econòmica, no hi ha llibertat. Per a lluitar contra la bretxa salarial, la major precarietat, la discriminació en l’accés a l’ocupació i la promoció professional, hem de donar suport a una proposició de Llei d’Igualtat Laboral que contribuïsca a erradicar-les.

En la desigualtat entre sexes està l’arrel de la violència de gènere que al nostre país ha acabat amb la vida de 984 dones des de 2003, any en què es comencen a comptabilitzar els assassinats masclistes. Per a acabar amb ella, són necessaris instruments específics com la Llei de Violència de Gènere, que va ser pionera a Europa, el Pacte Contra la Violència de Gènere, que és ara una prioritat, i considerar la protecció de les dones i els seus fills i filles com un assumpte de tota la societat.

No hem d’oblidar que les dones pateixen altres violències pel fet de ser dones, tals com la prostitució i explotació sexual. Aquest tipus de violència llança al nostre país unes xifres horribles i és per això que s’ha de treballar en una llei que lluite contra totes elles, oferint a aqueixes dones la possibilitat d’un futur millor.

Les dones han de triar la seua maternitat lliurement, sense que res ni ningú puga posar en risc el dret a l’avortament. Per això ara ja tenen dret a l’accés a la reproducció assistida independentment de la seua orientació sexual o el seu estat civil.

Caminar avançant cap a la igualtat és una responsabilitat que ens interpel·la individualment i com a societat, sent una obligació per a totes les Administracions, des de l’estatal fins a la local.

El 8 de març de 2019 serà de nou una anellada sobre les consciències cíviques i polítiques. Les dones reivindicaran els seus drets perquè, malgrat les conquestes, encara persisteixen, lamentablement, discriminacions i qüestions que intenten retornar-les al passat.

Des d’aquesta Regidoria, com sempre, estarem braç a braç lluitant amb les dones per a avançar i progressar en aquesta societat.

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS.

ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR EN EL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR EN PROPIETAT UNA PLAÇA D’AGENT DE POLICIA LOCAL DINS DEL PERSONAL FUNCIONARI DEL M. I. AJUNTAMENT DE BENEIXAMA.

PROVES FÍSIQUES

 Realitzades les proves de reconeixement mèdic, mesurament d’estatura i proves físiques del procés selectiu, s’obtenen les qualificacions que s’indiquen a continuació:

 MARTINEZ LOPEZ, SAMUEL:        APTE

SAEZ ROSA, ROMAN:                    APTE

 Es convoca els aspirants per a la realització de la tercera prova; consistent  en proves psicotècniques; que es duran a terme el pròxim dia 15 de març en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Beneixama, quedant citats els aspirants a les 9:00 hores en dit lloc.

            Contra este acord, que no esgota la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada, conforme a l’art. 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà d’esta publicació, davant del mateix òrgan que va dictar l’acte que s’impugna o davant del competent per a resoldre-ho. Tot això, sense perjuí que puga exercitar qualsevol altre recurs o acció que estime procedent.

            Lo que es fa públic per a general coneixement.

A Beneixama a 5 de març de 2019.

El Secretari del Tribunal,

ACTA SEGUNDA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL Y DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL

Resolució de concessió de subvenció de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant per a inversions financerament sostenibles.

Dins del segon període de la convocatòria de subvencions de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a favor dels municipis de la província per a inversions financerament sostenibles (anualitat 2018), el M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari de la línia d’actuació de vies públiques-pavimentació, per a executar el projecte de Renovació del nucli urbà de Beneixama.

A més, en la resolució del tercer i últim període de la convocatòria per a inversions financerament sostenibles, el M.I. Ajuntament de Beneixama ha resultat beneficiari de dues línies més de gestió del patrimoni i protecció del patrimoni històric artístic per als següents projectes: Substitució de la fusteria exterior de l’edifici de la Llar del Pensionista i Restauració de la Torre de la Atalaya, respectivament.

NOTA INFORMATIVA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019

Entre el 7 de gener i el 8 de febrer els veïns i veïnes de Beneixama han fet les seves propostes per als pressupostos participatius de 2019.

Les propostes presentades s’han estudiat per a determinar la seva viabilitat. Algunes d’elles s’han descartat perquè la inversió necessària superava els 15.000 euros disponibles (Apertura del carrer Sant Vicent al carrer València i tancament pista poliesportiva). Unes altres no poden realitzar-se per no tractar-se d’inversions, sinó de despesa en personal o reducció d’impostos, quan els 15.000 euros pressupostats estan en el capítol d’inversions. Finalment, hi ha una sèrie de propostes que s’han descartat per estar ja realitzades o en procés d’execució (arreglar els carrers per a vianants, canviar els finestrals en la llar del pensionista, traslladar la biblioteca i millorar l’enllumenat públic).

Les propostes que passen a la segona fase per a ser votades per la població són:

  • Centre de dia (Els pressupostos participatius de 2016 i 2017 es van destinar ja a aquest efecte, però encara falta acabar les installacions).
  • Inversió en cultura al llarg de l’any.
  • Acondicionament de la zona del Pouet de Bellot.
  • Local per a conferències amb capacitat per a unes 100 persones (adaptació de la sala d’exposicions temporals).
  • Pissarres digitals i projectors per al CEIP Divina Aurora.

Des de l’Equip de Govern agraïm la participació en la primera fase dels pressupostos participatius 2019. El període de votació de la segona fase serà del 4 al 29 de març, en les oficines de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 8 a 13.30 i dijous de 18 a 19.30 hores.